ทำความรู้จักกับคณะกรรมการของเรา

ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโครงการในพระราชดำริฯ

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์

ประธานมูลนิธิฯ (พ.ศ.2535 - ปัจจุบัน)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (เบียนหัว) จำกัด, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึง บริษัท แคร์เรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด และยังดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ - บริษัท ซีเมนส์ จำกัด, กรรมการ - บริษัท คาร์ล ไซส์ จำกัด, บริษัท ฮามอน จำกัด, บริษัท เมอร์ค จำกัด, กรรมการอิสระ - บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), นอกจากนี้ยังเป็น กรรมการ สภากาชาดไทย, ประธาน รอยัลซิมโฟนี่ออร์เคสตราวงดุริยางค์, กรรมการ รอยัลกรุงเทพซิมโฟนีออร์เคสตร้า ทั้งนี้ คุณฮาราลด์ ลิงค์ เป็นเพียงไม่กี่คนที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก University of St.Gallen ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และเป็นผู้ก่อตั้งสโมสร THAI POLO & EQUESTRIAN CLUB กับ นายกสมาคมนักขี่ม้าแห่งประเทศไทย

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

รองประธานคนที่ 1 (พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน)

ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ กับหน่วยงานรัฐบาลชั้นนำของไทย และยังเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิสตรีอย่างเท่าเทียม และยังดำรงตำแหน่งอื่น ๆ กับองค์กรทางสังคมอีกหลายแห่ง อาทิเช่น สมาชิกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย และประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ทั้งนี้ คุณหญิงทิพาวดี ได้รับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยา จาก San Jose State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท การบริหารรัฐกิจ จาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

น.พ.สุวัช เซียศิริวัฒนา

รองประธานคนที่ 2 (พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ (อดีต) ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ กรุงเทพฯ อีกด้วย ทั้งนี้ ดร.สุวัช ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายธราพร บุนนาค

กรรมการและเหรัญญิก (พ.ศ.2527 - ปัจจุบัน)

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 - ปัจจุบัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เครือไพบูลย์ จำกัด และเคยทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี จบการศึกษาจากวิทยาลัยวชิราวุธ และ Heale College ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาการบัญชี ทั้งนี้ นายธาราพร ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ ยาวนานที่สุด

นางจันทรา ปิตรชาติ

กรรมการ (พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน)

อดีตผู้อำนวยการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย ด้วย จากประสบการณ์การทำงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม ทำให้ปัจจุบัน คุณจันทรา ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมพลเมืองอาวุโสแห่งประเทศไทยและสมาชิกมูลนิยมไทย โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารสังคม จาก Nottingham University ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท สาขาการพัฒนาเด็ก จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คุณจันทรา ยังเคยเป็นสมาชิกและเหรัญญิก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางดอริส วิบูลย์ศิลป์

กรรมการ (พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน)

เคยเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันการฝึกอบรมที่มีชื่อเสียงทั้งสองแห่งในประเทศไทย ได้แก่ เครือข่ายการฝึกอบรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท เอ็นทียูประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์และภาษาเยอรมัน จาก University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาภาษาศาสตร์ จาก University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนี้ คุณดอริส เป็นสมาชิกของมูลนิธิ จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ แห่งประเทศไทย เพื่อมิตรภาพไทย - อเมริกัน และเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ด้วยความชำนาญทางด้านภาษา คุณดอริสเคยเป็นสมาชิกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) และเป็นสมาชิกของ the Royal Society Committees เกี่ยวกับแนวทางการแปลภาษาอังกฤษ, ดัตช์, โปรตุเกส และฟิลิปิโน, การแปลภาษาไทน้อย, ไทธรรมอีสาน เป็นภาษาต่างประเทศ

พล.ต.ต.เธียรชัย เอี่ยมรักษา

กรรมการ (พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน)

อดีตรองผู้อำนวยการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและสมาชิกคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พล.ต.ต.เธียรชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการสมาคมตำรวจตระเวนชายแดน, สมาชิกคณะกรรมการมูลนิธิสนับสนุนกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางชฎาทิพ ชูตระกูล

กรรมการ (พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพารากอน จำกัด, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม รวมถึงสมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริษัท เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด คุณชฎาทิพ ยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดร.วิไลพร ขำวงษ์

กรรมการ (พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน)

ผู้เคยได้รับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และทุนรัฐบาลไทย ระดับปริญญาโท การดูแลสุขภาพปฐมวัยสำหรับผู้ใหญ่และการพยาบาลจิตเวช Simmons College, บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์, ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ดร.วิไลพร ยังได้รับปริญญาเอก ด้านการพยาบาล จาก Simmons College, บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์, ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาการพยาบาล ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นางอัญชนา โลหบูรณนนท์

กรรมการ (พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. กริม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท บี. กริม ที่ดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 27 ปี คุณอัญชนา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางพวงเพชร บุญสาย

กรรมการและเลขานุการ (พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน)

เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. กริม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท บี. กริม กรีน เพาเวอร์ จำกัด คุณพวงเพชร เคยทำงานกับกลุ่มบริษัท บี. กริม มาเป็นเวลา 27 ปี ปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งประธานสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และเป็นสมาชิกมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท จาก Long Island University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางวนโศภิน เกษมศรี ณ อยุธยา

กรรมการ (พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน)

คุณวนโศภินเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท บี.กริม คุณวนโศภิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Simmons College ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว จาก New School of Social Research ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณวนโศภิน เคยทำงานที่ธนาคาร HSBC (ประเทศไทย) เป็นหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาและการเรียนรู้ ผู้จัดการฝึกอบรมของ บริษัท Body Shape (ประเทศไทย) จำกัด และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ และ โรงแรม Carlyle New York ซึ่งปัจจุบันนี้คุณวนโศภิน เป็นอาสาสมัครของสมาคมแม่และเด็กนานาชาติแห่งกรุงเทพฯ

นางสาวชนิตราภรณ์ ร่มไม้

ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร·(พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน)

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจ และทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัท บี.กริม มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 โดยปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหาร บริษัท บี. กริม อินดรัสทรี แอนด์ คอมเมอร์เชียล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บี.กริม แอร์ แอนด์ มารีน ซิสเต็ม จำกัด และปัจจุบันคือทำงานกับ บริษัท พีซีเอ็ม อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด

นางอนัญญา อธิคมชาคร

ผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท บี.กริม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ก่อนมารับตำแหน่งที่ บริษัท บี.กริม เคยมีประสบการณ์เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) มากว่า 14 ปี

ประวัติความเป็นมา

ทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเรา ได้ที่นี่