ค่ายพยาบาล

3 วัน กับค่ายการสร้างทีมงาน – นักเรียนพยาบาลจากทั่วประเทศ

ดำเนินรอยตามคำสอนสมเด็จย่าฯ
Previous
Next

ก่อนมาเป็นค่ายพยาบาล

แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากกรรมการท่านหนึ่งของมูลนิธิฯ, คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ผู้เสนอรูปแบบการจัดค่าย 3 วัน (Workshop / Team-building) ซึ่งนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนสมเด็จย่า 90” จากทั่วประเทศในปีนั้น จะมีโอกาสมารวมตัวกัน เพื่อพบปะพูดคุยและทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และที่สำคัญคือ การได้เรียนรู้คุณค่าและหลักการของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งพระองค์ท่านเองก็ทรงเป็นพยาบาลและมีส่วนช่วยผลักดันประเทศในอีกหลาย ๆ ด้าน

เมื่อนักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ร่วมกันในค่าย สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คือ การที่พวกเขาได้ระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงสิ่งที่พระองค์ทรงยืนหยัดในการให้ อุทิศตน เสียสละเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเสมอ สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าสำคัญยิ่งที่จะช่วยสร้างพยาบาล ผู้ซึ่งสามารถทำให้สังคมและประเทศชาติของเรามีความเอื้ออาทรต่อกันตลอดไป

ค่ายพยาบาลภายใต้ชื่อ “ตามรอยสมเด็จย่า” – หมายถึงการน้อมนำพระราชดำริและดำเนินรอยตามพระราชประสงค์ของสมเด็จย่าอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง ซึ่งค่ายนี้ได้รับการสนับสนุนและบริหารจัดการ โดยกลุ่มบริษัท บี.กริม นับตั้งแต่ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา

การสนับสนุนของคุณมีความสำคัญ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบริจาค