Previous
Next

การศึกษาในชนบท

เยี่ยมชมโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เน้นให้การสนับสนุนโครงการที่จะช่วยให้ครอบครัวของตำรวจตระเวนชายแดนรอดพ้นจากความลำบาก ให้ทุกครอบครัวมีโอกาสส่งบุตรหลานเข้าเรียนในพื้นที่ที่สามารถเดินทางได้สะดวก ปัจจุบันจาก 300 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทางมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุน 3 โรงเรียน ที่มีบทบาทและส่วนร่วมในการก่อตั้ง ทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังคงให้ความอนุเคราะห์มูลนิธิสนับสนุนครอบครัวตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยการมอบทุนการศึกษา และ สนับสนุนโครงการอาหารสำหรับนักเรียนบ้านไกล ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน, มิสเตอร์เฮอร์เบิต และคุณหญิงอัลมา ลิงค์ ที่ได้ตามเสด็จสมเด็จย่าไปยังถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ ให้แก่ครอบครัวที่อยู่ห่างไกล

โรงเรียนเบ็ตตี้ ดูเมน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน ได้เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขาและชุมชนด้วยกันและเห็นเด็ก ๆ จำนวนมากในหมู่บ้านวิ่งเล่นอยู่แถวนั้น แต่กลับไม่มีโรงเรียนแต่อย่างใด

ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน ได้บริจาคเงินส่วนตัว จำนวน 51,650 บาท สำหรับก่อสร้างโรงเรียน ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2509 มีอาคารเรียนหนึ่งชั้นสร้างและบริหารจัดการโดยตำรวจตระเวนชายแดน และในปี พ.ศ.2510 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียน ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนจำนวน 71 คน และมี ร.ต.อ.ตรีมูล คลองมะลิ เป็นครูใหญ่คนแรก

ในปี พ.ศ.2511 โรงเรียนถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายเผาทำลายจนหมดสิ้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงพระราชทานเงินเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2527 โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธิเปิด เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2529 ปัจจุบันมีนักเรียน 180 คนและพนักงาน 15 คน

ที่ตั้งสถานศึกษา: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 322 ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

https://www.facebook.com/bettydumen

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 8

เมื่อปี พ.ศ.2531 เริ่มต้นจากโรงเรียนหมู่บ้านชาวเขา ก่อตั้งขึ้นโดยอาสาสมัครที่มาช่วยทำการสอนเด็ก ๆ จำนวน 27 คน ในหมู่บ้าน และในปี พ.ศ.2532 ดำเนินการโดยโครงการดอยตุงและบริหารจัดการโดยตำรวจตระเวนชายแดน ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2533 เลขานุการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนและสังเกตเห็นว่า โรงเรียนอยู่ในสภาพทรุดโทรมและมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะรองรับจำนวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ได้ จึงทำให้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2533 มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้บริจาคเงินจำนวน 2.6 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ใหม่ 3 หลัง และในปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียน 150 คน

ที่ตั้งสถานศึกษา:  บ้านชะลอ  หมู่ที่ 10  ตำบลแม่ฟ้าหลวง  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย (อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 70 กิโลเมตร)

http://www.bpp32.com

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 4

จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2510 โดยเสด็จพระราชกุศลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในเดือนพฤษภาคม ปีเดียวกันนั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียน ซึ่งในเวลานั้นมีเพียงอาคารเรียน 1 ชั้น สำหรับนักเรียน 52 คน

ในปี พ.ศ.2523 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ  โรงเรียนหลังเดิมจึงถูกน้ำท่วมและได้ย้ายไปสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่บ้านวังไทร โดยความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2526  สำนักงานการประถมศึกษาได้จัดส่งผู้รับเหมามาสำรวจพื้นที่เพื่อทำการสร้างอาคารเรียนแบบถาวร โดยใช้งบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่

ปัจจุบันโรงเรียนได้รับการพัฒนาตั้งแต่ได้รับพระราชทานการสนับสนุนจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน 180 คนและพนักงาน 15 คน

ที่ตั้งสถานศึกษา:  บ้านวังไทร  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(บ้านลาดเรือ)

โรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2516 โดยผู้ใหญ่บ้านได้บริจาค ที่ดินจำนวน 6 ไร่ เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างไกลการคมนาคม และห่างไกลจากโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนจากตำรวจตระเวนชายแดนในการจัดหา ครู อุปกรณ์การเรียนการสอน และเวชภัณฑ์ยารักษาโรค ไว้เพื่อบริการประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่

ในปี พ.ศ. 2519 ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้เข้ามาคุกคามในพื้นที่ และใช้โรงเรียนเป็นเส้นทางผ่านในการติดต่อกัน จึงทำให้โรงเรียน ต้องปิดลงชั่วคราวเป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรบ้านลาดเรือ ได้ทำหนังสือถึง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อขอการสนับสนุนในการเปิดทำการเรียนการสอนขึ้นอีกครั้ง ประกอบกับทางกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดน ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 20,000 บาท เพื่อทรงโปรดให้เป็นเงินทุนสนับสนุน โรงเรียน และเงินช่วยสมทบทุนการก่อสร้างต่อเติมโรงเรียน  ซึ่งทำให้โรงเรียนสามารถเริ่มทำการเรียนการสอนขึ้นใหม่ได้อีกครั้งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2523

หลังจากนั้นไม่นาน ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้เข้ามาบุกรุกพื้นที่อีกครั้งในปี พ.ศ.2525 เพื่อการหาเสบียง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนจึงได้จัดกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจำนวนหนึ่งมาคอยรักษาความปลอดภัยให้กับคณะครูตำรวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่โรงเรียน ตั้งแต่บัดนั้นมา

ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการเรียน การสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบูรณาการการเรียน การสอน แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยปัจจุบัน มีนักเรียนรวม 36 คน

ที่ตั้งสถานศึกษา
หมู่ที่ 3 บ้านลาดเรือ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

โครงการอาหารสำหรับนักเรียนบ้านไกล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ทดลองทำโครงการอาหารกลางวันผักสวนครัว เมื่อ พ.ศ. 2523 ด้วยจุดมุ่งหมาย คือ

“…เราต้องการช่วยให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยบริบูรณ์แข็งแรง รับประทานอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะและถูกตามส่วนประกอบที่จะบำรุงร่างกาย…อยากให้เป็นพืชผักหรืออุปกรณ์ แล้วให้นักเรียนมาทำการเกษตร ซึ่งเป็นวิธีที่อ้อมและยากขึ้นมาอีกทางหนึ่ง อาหารที่จะให้รับประทานนั้น เป็นอาหารที่ได้มาจากผลิตผลของนักเรียนผู้รับประทานเอง ซึ่งอาจจะได้ผลช้า แต่ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งจะได้รับอาหาร และคิดว่าจะได้รับประโยชน์เป็นผลพลอยได้ที่สำคัญ คือ ความรู้ทางด้านการเกษตรและด้านโภชนาการ ซึ่งจะเป็นวิชาติดตัวไปจนนักเรียนเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ และได้ประกอบอาชีพ ทางด้านการเกษตรกรรม วิชาการใหม่ๆ เหล่านั้น อาจจะนำมาช่วยในการครองชีพได้มากทีเดียว…” (จากหนังสือ พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน / ที่มา: กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)) อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องการเงินสนับสนุนสำหรับโครงการอาหารสำหรับนักเรียนบ้านไกล เด็กนักเรียนบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน ไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนและกลับบ้านได้ในวันเดียว นักเรียนจำต้องพักค้างแรมที่โรงเรียน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกันทำการเกษตรเพื่อผลิตอาหารสำหรับนำไปบริโภค

โครงการที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน

คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน