Menu

ทุนการศึกษาพยาบาล

เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสานฝันนักศึกษาพยาบาล

ความเป็นมาของทุนพยาบาล

ในปี พ.ศ.2533 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ 90 พรรษาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางมูลนิธิฯ จึงเสนอให้มีการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นนักศึกษาพยาบาลตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุเพียง 13 พรรษา

ตามข้อเสนอข้างต้น, กระทรวงสาธารณสุขได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลภายใต้การบริหารของกระทรวงฯ โดยให้ทุนการศึกษาที่ 13,200  บาท ต่อคน ต่อปี และเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท สำหรับอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น แต่ภายหลังมูลนิธิฯ พบว่าเงินอุดหนุนจำนวน 1,000 บาทนั้น ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษามีเงินสนับสนุนเพียงพอตลอดทั้งปี มูลนิธิฯ จึงได้เสนอให้มีทุนเสริมโดยใช้ชื่อ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” เพื่อจัดหาเงินทุนเพิ่ม โดยครั้งแรกได้เริ่มให้ทุนที่ 5,000 บาท ต่อคน ต่อปี และต่อมาเพื่มเป็น 8,000 บาท ต่อคน ต่อปี

จนถึงปัจจุบันมีการเพิ่มทุนเป็น 10,000 บาท ต่อคน ต่อปี เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 30 แห่งทัั่วประเทศ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รวมทั้งวิทยาลัยพยาบาลของรัฐอีกหลายแห่งทั่วประเทศด้วย รวมถึงวิทยาลัยพยาบาลของกองทัพไทย ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

มูลนิธิฯ หวังว่าการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริจาคทุกท่านจะสามารถช่วยเพิ่มจำนวนนักศึกษาพยาบาลให้กับประเทศชาติ และวงการพยาบาลในอนาคตต่อไป

การศึกษาในชนบท

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน

วิทยาลัยพยาบาลที่มูลนิธิฯให้การสนับสนุน

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

การแพทย์และพยาบาลของกองทัพเรือ ได้เริ่มมาก่อนปีพุทธศักราช 2433 แต่เดิมให้บริการเฉพาะทหารและผู้ป่วยที่เป็นชาย ต่อมาได้เริ่มให้บริการแก่ข้าราชการและครอบครัว รวมถึงผู้ป่วยสตรีมากขึ้น ซึ่งในขณะนั้น พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ ดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มีความดำริที่จะก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยขึ้น ภายหลังจากที่ได้ขยายกิจการแพทย์ของกองทัพเรือออกมาจากที่เดิม คือ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพในขณะนี้ มาก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าขึ้น ด้วยเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องมีกำลังพลทางด้านพยาบาลหญิง เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลให้สมบูรณ์แบบ และวิธีที่ดีที่สุดคือ การก่อตั้งโรงเรียนของกองทัพเรือขึ้นเอง เพื่อผลิตพยาบาลได้ตามความต้องการ เพราะในสมัยนั้นการหาพยาบาลเข้ามาบรรจุในโรงพยาบาลค่อนข้างยาก ดังนั้นการผลิตพยาบาลขึ้นเองก็จะได้พยาบาลที่มีเจตนคติและเข้าใจในการแพทย์ของกองทัพเรือได้ดี ท่านพลเรือโท สนิทฯ ได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากและเป็นเวลาหลายปีกว่าที่จะประสบความสำเร็จเป็นโรงเรียนพยาบาลหญิงขึ้นมาได้  และอุปสรรคใหญ่คือความไม่เข้าใจ ความสำเร็จในการก่อตั้งครั้งนี้ที่สำคัญที่สุด เป็นเพราะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่ทรงโปรดให้การสนับสนุนเมื่อครั้ง พล.ร.ท อรุณ รัตตรังสี รองนายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ได้ตามเสด็จประพาสทางทะเล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับสั่งถามว่า “หมออรุณ โรงพยาบาลเปิดได้หรือยัง” พล.ร.ท อรุณ กราบทูลว่า กองทัพเรือยังไม่อนุมัติ สมเด็จฯ รับสั่งว่า “แล้วฉันจะพูดกับเขาเอง” และหลังจากนั้น 7 วัน ผู้บัญชาการทหารเรือได้อนุมัติการเปิดโรงพยาบาลขึ้น

วันที่ 11 กรกฎาคม 2511 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยได้ก่อตั้งขึ้น  ซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยกองทัพเรือ และเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีอนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลและได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยจากเดิม เทียบเท่าปริญญาตรี เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2537

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตพยาบาลวิชาชีพรับใช้กองทัพเรือและสังคมมาแล้ว 44 รุ่น จำนวน 2,162 คน และผู้ช่วยพยาบาล 8 รุ่น  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561)

ปี พ.ศ.2562 มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มีการมอบ”ทุนการศึกษาสมเด็จย่า90” แก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือ จำนวน 20 ทุน ขึ้นเป็นครั้งแรก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก” เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งเดียวของกองทัพบก ทำหน้าที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาลให้แก่หน่วยงานของกองทัพบก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง เจ้าหน้าที่สายแพทย์ขณะนั้นมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถบริการได้ทั่วถึง ดังนั้นในปี พ.ศ.2504 ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำนโยบายการผลิตพยาบาลของกองทัพบก และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2506 จึงถือว่า วันที่ 19 สิงหาคม 2506 เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นหน่วยในอัตราของโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

ในปี พ.ศ. 2528 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ณ วันที 25 มิถุนายน พ.ศ.2528

นักเรียนพยาบาลปีที่ 1 ในปี พ.ศ.2562 คือนักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 56 และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่เริ่มศึกษาในปีพ.ศ. 2562  คือนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 38

ปี พ.ศ.2562 มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มีการมอบ”ทุนการศึกษาสมเด็จย่า90” แก่นักเรียนพยาบาลกองทัพบก จำนวน 20 ทุน ขึ้นเป็นครั้งแรก

 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เดิมชื่อ โรงเรียนจ่าอากาศพยาบาลหญิง สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาล ในกองทัพอากาศ เมื่อพ.ศ. 2503 ได้ย้ายมาสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ พ.ศ. 2507 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ และ พ.ศ. 2532 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันมีนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 58 รุ่น รวมเป็นจำนวน 3,152 คน

วิสัยทัศน์ของทางสถาบัน มีความตั้งใจให้วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำด้านการพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบื้องต้นที่มีคุณภาพระดับประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2564

ปรัชญาสถาบัน  มีปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งผลิตนักศึกษาพยาบาลทหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล ให้การบริการสุขภาพประชาชนด้วยความเอื้ออาทรเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะเป็นพยาบาลวิชาชีพ นายทหารสัญญาบัตร และพลเมืองที่ดีของประเทศ

ปี พ.ศ.2562 มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มีการมอบ”ทุนการศึกษาสมเด็จย่า90” แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จำนวน 10 ทุน ขึ้นเป็นครั้งแรก

Add Your Heading Text Here