Previous
Next

ทุนการศึกษาพยาบาล

เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสานฝันนักศึกษาพยาบาล

ความเป็นมาของทุนพยาบาล

ในปี พ.ศ.2533 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ 90 พรรษาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางมูลนิธิฯจึงเสนอให้มีการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นนักศึกษาพยาบาลตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุเพียง13พรรษา

ตามข้อเสนอข้างต้น กระทรวงสาธารณสุขได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลภายใต้การบริหารของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ทุนการศึกษาจำนวน 13,200 บาท ต่อคน ต่อปี และเพิ่มเติมอีก 1,000บาท สำหรับอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น ในภายหลังมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เห็นว่าเงินอุดหนุนเพิ่มเติมจำนวน 1,000 บาทนั้นไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษามีเงินสนับสนุนเพียงพอตลอดทั้งปี มูลนิธิฯจึงได้เสนอการมอบทุนเสริมโดยใช้ชื่อว่า “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” โดยครั้งแรกได้เริ่มมอบทุนที่จำนวน5,000บาทต่อคน ต่อปี และต่อมาได้เพิ่มเป็นจำนวน 8,000บาทต่อคน ต่อปี

จนถึงปัจจุบันมีการเพิ่มทุนเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อคน ต่อปี เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลของรัฐอีกหลายแห่งทั่วประเทศ รวมถึงวิทยาลัยพยาบาลของกองทัพไทย ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

มูลนิธิฯ  หวังว่าการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริจาคทุกท่านจะสามารถช่วยเพิ่มจำนวนนักศึกษาพยาบาลให้กับประเทศชาติ และวงการพยาบาลในอนาคตต่อไป

วิทยาลัยพยาบาลที่มูลนิธิฯให้การสนับสนุน

วิทยาลัยบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ 30 แห่ง ทั่วประเทศ ใน ปี พ.ศ.2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อให้วิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข ทั้งที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว และที่จะเปิดใหม่ภายหลังว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง โดยมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้อักษรพระนามาภิไธยย่อ “สว” เป็นเครื่องหมาย ประจำวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งแรก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางอีกหลายสาขา

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ริเริ่มการมอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า90” ให้กับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทั้ง 30แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีพ.ศ.2563 มีจำนวนนักศึกษาผู้รับทุนจบการศึกษาและไปประกอบอาชีพการพยาบาลที่ภูมิลำเนาของตนแล้วกว่า 1098 คน

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ในปี พ.ศ.2433 กองทัพเรือได้มีการเริ่มให้บริการทางการแพทย์ และ พยาบาลให้เฉพาะกับทหารและผู้ป่วยที่เป็นชาย ต่อมาได้เพิ่มให้บริการแก่ข้าราชการ และครอบครัวรวมถึงผู้ป่วยสตรี จึงมีความต้องการขยายพื้นที่ และก่อตั้งโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้น

ภายหลังจากที่ได้ขยายพื้นที่ให้บริการจากที่เดิม คือ โรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพฯ มาก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าขึ้น พลเรือโทสนิท โปษะกฤษณะ ซึ่งดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีกำลังพล ทางด้านพยาบาลหญิง เพื่อสนับสนุน กิจการของโรงพยาบาลให้สมบูรณ์แบบ จึงเสนอการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลของกองทัพเรือขึ้นเพราะในสมัยนั้นการหาพยาบาลเข้ามาบรรจุในโรงพยาบาลค่อนข้างยาก ดังนั้นการผลิตพยาบาลขึ้นเองก็จะได้พยาบาลที่มีเจตนคติ และเข้าใจในการแพทย์ของกองทัพเรือได้ดี ท่านพลเรือโทสนิท โปษะกฤษณะ ได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก และเป็นเวลาหลายปี แต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติ

ด้วยพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงใส่พระทัย โปรดให้การสนับสนุนผลักดัน และได้รับสั่งกับเจ้าหน้าที่กองทัพเรือด้วยพระองค์เอง ผู้บัญชาการทหารเรือจึงได้อนุมัติการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2511 ซึ่งถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ 26พฤษภาคม พ.ศ.2536 สภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าเป็นสถาบันสมทบ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และในปี พ.ศ.2537 ได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยจากเดิมให้เทียบเท่าปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก” เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งเดียวของกองทัพบก ทำหน้าที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาลให้แก่หน่วยงานของกองทัพบก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง เจ้าหน้าที่สายการแพทย์ขณะนั้นมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถบริการได้ทั่วถึง

ดังนั้นในปี พ.ศ.2504 ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำนโยบายการผลิตพยาบาลของกองทัพบก และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2506 จึงถือว่าวันดังกล่าว เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นหน่วยในอัตราของโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

เมื่อวันที 25 มิถุนายน พ.ศ.2528 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย

 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เดิมชื่อโรงเรียนจ่าอากาศพยาบาลหญิง สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ปี พ.ศ.2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาล ในกองทัพอากาศ เมื่อปี พ.ศ.2503 ได้ย้ายมาสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ปีพ.ศ.2507 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ และ พ.ศ.2532 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ.2537 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์ของทางสถาบัน มีความตั้งใจให้วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำด้านการพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบื้องต้นที่มีคุณภาพระดับประเทศ ภายในปี พ.ศ.2564

ปรัชญาสถาบัน  มีปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งผลิตนักศึกษาพยาบาลทหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล ให้การบริการสุขภาพประชาชนด้วยความเอื้ออาทรเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะเป็นพยาบาลวิชาชีพ นายทหารสัญญาบัตร และพลเมืองที่ดีของประเทศ

การศึกษาในชนบท

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน