ประวัติมูลนิธิฯ

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ ได้มีการจดทะเบียนขออนุมัติเป็นมูลนิธิฯ กับกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2523 โดยได้ทุนริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ นี้ จากท่านผู้หญิง เบ็ตตี้ ดูเมน พระสหายของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยได้ทุนริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ นี้ จากท่านผู้หญิง เบ็ตตี้ ดูเมน พระสหายในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากประเทศสหรัฐอเมริกา

เงินทุนสำหรับก่อตั้งมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.4 ล้านบาท โดยได้รับจากท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน 3 แสนบาท และจาก พณฯ ท่าน ดร.ถนัด คอมัน อีก 1 แสนบาท

ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งมูลนิธิฯ นี้มาก เพราะท่านต้องการให้โครงการต่าง ๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จย่า ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนและสามารถดำเนินการอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเงินทุนตั้งต้นมาจากเงินส่วนตัวของท่านผู้หญิงฯ และเพื่อนพ้องทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรับมูลนิธิฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ตั้งแต่ต้น และทรงงานต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง โดยได้เสด็จไปทรงเยี่ยมครอบครัวตำรวจตระเวรชายแดน และทรงโปรดเกล้าให้มูลนิธิฯช่วยโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน เยี่ยมเยือนและช่วยเหลือคนพิการ และครอบครัวของผู้เป็นโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่อง

มีนักศึกษาพยาบาลมากกว่า 4,500 คนที่ได้รับทุนการศึกษานี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533

ในวาระที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมมายุ 90 พรรษา ในปี พ.ศ. 2533 มูลนิธิฯ จึงได้ริเริ่มมอบทุนการศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมอบไว้ให้กับวงการแพทย์และพยาบาลของไทย โดยทุนนี้จะมอบให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ทั้ง 30 แห่ง มูลนิธิฯ จะมีการจัดพิธีมอบทุนเป็นประจำทุกปีในเดือนตุลาคม เพื่อให้ตรงกับวันพยาบาลไทย และเดือนประสูติของท่าน

หลังจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 4,500 ทุน โดยมอบให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบหลักสูตร 4 ปี ขณะนี้มีนักศึกษาที่ได้สำเร็จการศึกษาและประกอบวิชาชีพพยาบาลทั่วประเทศกว่า 900 คน

การศึกษาในชนบท

คลิกที่นี่ เพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน