เหตุการณ์สำคัญ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน

2562

จัดงานวิ่งการกุศล Run for Nurses 2019 วิ่งจากใจเพื่อทุนการศึกษา “ทุนสมเด็จย่า 90” เป็นครั้งแรก 

มูลนิธิฯเรื่มการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจำปีให้แก่โรงเรียนตชด ที่ขาดแคลนอีก 8 แห่ง ประกอบด้วย ร.ร. ตชด บ้านลาดเรือ ร.ร. ตชด เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ร.ร. ตชด เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 ร.ร.มัธยมพระราชทานนายาว ร.ร.ตชด ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย ร.ร. ตชด การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ร.ร. ตชด เฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา(บ้านหม่องกั๊ว) และ ร.ร. ตชด หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน

2561

มูลนิธิฯ ได้มีการจัดค่ายตามรอยสมเด็จย่า ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 พร้อมกับพิธีมอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ณ กระทรวงสาธารณสุข

2559-2560

ในช่วงเวลาของการไว้อาลัยจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทางมูลนิธิฯ ยังคงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พยาบาลทั่วประเทศ แต่ไม่มีการจัดค่ายตามรอยสมเด็จย่า หรืองานพิธีมอบทุนการศึกษา 

2557

จากการริเริ่มของคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ จึงมีการจัดกิจกรรม “ค่ายตามรอยสมเด็จย่า” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจาก บริษัท บี.กริม 

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และได้มอบหมายให้ คุณฮาราลด์ ลิงค์ รับตำแหน่งประธานท่านที่ 3 ของมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คุณฮาราลด์ ลิงค์ มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มจำนวนทุนที่มอบให้กับนักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิฯ จะสามารถเพิ่มเป็น 1,000 ทุนได้ภายในปี พ.ศ.2564

การสนับสนุนทั้งหมดจาก บริษัท บี.กริม

2554

มูลนิธิฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากงานกาล่าดินเนอร์ของ บริษัท โอเมก้า ซึ่งในงานมีการประมูลนาฬิกาพิเศษชื่อว่า  “Omega Constellation Rising Star” โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล

คุณฮาราลด์ ลิงค์ มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มจำนวนทุนที่มอบให้กับนักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิฯ จะสามารถเพิ่มเป็น 1,000 ทุนได้ภายในปี พ.ศ.2564

2553

มูลนิธิฯ นำเงินที่ได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาโปโลการกุศล ระหว่างบริษัท เมอร์เซดิส เบนซ์ ประเทศไทย และบริษัทบี.กริม จำนวน 2 ครั้ง จาก ไทยโปโลคลับ และการแข่งขันบีชโปโล ที่หัวหิน ไปเป็นทุนสร้างสนามบาสเก็ตบอลให้แก่โรงเรียนเบ็ตตี้ ดูเมน ช่องแมค 2 จ.อุบลราชธานี ซึ่งสามารถจุนักเรียนได้ถึง 800 คน

มูลนิธิฯ นำเงินที่ได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาโปโลการกุศล ระหว่างบริษัท เมอร์เซดิส เบนซ์ ประเทศไทย และบริษัทบี.กริม จำนวน 2 ครั้ง จาก ไทยโปโลคลับ และการแข่งขันบีชโปโล ที่หัวหิน ไปเป็นทุนสร้างสนามบาสเก็ตบอลให้แก่โรงเรียนเบ็ตตี้ ดูเมน ช่องแมค 2 จ.อุบลราชธานี ซึ่งสามารถจุนักเรียนได้ถึง 800 คน

2552

ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหญิงท่านแรก เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิฯ 

2551

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช รับหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ หลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของหม่อมกอบแก้ว อาภากร

มูลนิธิฯ ได้มอบทุนในการซ่อมแซมห้องเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ จ.แม่ฮ่องสอน, โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 4 จ.ยะลา โรงเรียนศรีสมวงษ์ จ.เชียงราย และโรงเรียนเบ็ตตี้ ดูเมน จ.พะเยา

2550

มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ จ.แม่ฮ่องสอน และ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 4 จ.ยะลา

2548

มูลนิธิฯ ได้รับพระราชทานใบเกียรติยศ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องจากมูลนิธิฯ ได้มีการสนับสนุนโครงการบ้านพักฉุกเฉินของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์

2546

มูลนิธิฯ ได้รับกิตติกรรมประกาศและคำขอบคุณจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในการมอบเงินสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์สังคมอย่างต่อเนื่อง

2543

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธาน พระราชทาน “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ณ โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนเติล กรุงเทพฯ

มูลนิธิฯ มอบเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ มอบให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2542

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช และคณะกรรมการท่านอื่นของมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปสำรวจความเรียบร้อยของงานซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 8 จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนศรีสมวงษ์ จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนเบ็ตตี้ ดูเมน จังหวัดพะเยา และสถานสงเคราะห์เด็กเล็กแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรงานซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิทย์ 8 จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิฯ ได้รับโล่เกียรติคุณจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จากการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ 

มูลนิธิฯ มอบเงินทุนสนับสนุน "โครงการอาหารนักเรียนบ้านไกล" ในการจัดหาอาหารเช้าและอาหารมื้อค่ำ ให้แก่นักเรียนที่ต้องมาพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งโครงการนี้ยังคงดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน

2541

มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 8 จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนศรีสมวงษ์ จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนเบ็ตตี้ ดูเมน จังหวัดพะเยา และสถานสงเคราะห์เด็กเล็กแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

2540

คุณวิไลพร ขำวงษ์ เป็นนักศึกษาพยาบาลคนแรกที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากมูลนิธิฯ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านการพยาบาล ณ วิทยาลัยซิมมอนส์ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐ อเมริกา

2539

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์

2538

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

2535

มูลนิธิฯ ได้มอบเงินทุนสำหรับสร้างอาคารหลังแรกให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน - สังวาลย์วิทย์ 8 จังหวัดเชียงราย

คุณฮาราลด์ ลิงค์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการ และเลขานุการของมูลนิธิฯ

2533

ในวาระที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา มูลนิธิฯ จึงได้ริเริ่ม “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” โดยมอบทุนครั้งแรก เป็นจำนวน 24 ทุน

มูลนิธิฯ ได้ย้ายสำนักงานไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ อาคารอัลม่า ลิงค์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต

2532

เมื่อคุณหญิงอัลม่า ลิงค์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม คุณเฮอร์เบิร์ต ลิงค์ จึงรับหน้าที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิฯ แทนคุณหญิง

2527

ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน ถึงแก่อนิจกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มูลนิธิฯ จึงย้ายที่ทำการแห่งใหม่ไปยัง อาคารสำนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ซอยไชยยศ

2524

หม่อมกอบแก้ว อาภากร เข้ารับตำแหน่งประธานของมูลนิธิฯ โดยมีบุคคลสำคัญในสังคมไทยเข้าร่วมเป็นกรรมการชุดแรกของมูลนิธิฯ หลายท่าน อาทิเช่น คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย, คุณสังวรณ์ ไกรฤกษ์, คุณหญิงอัลม่า ลิงค์, คุณหญิงสุพัชรี ภิรมย์ภักดี, คุณวิลเลี่ยม อี ไฮเน็คคิ และ คุณเฮลเลน ปาปาเชียน เป็นเหรัญญิก

2523

ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ มีความคิดที่จะก่อตั้งมูลนิธิฯ ขึ้น เพื่อให้ความสำคัญกับโครงการพระราชอุปถัมภ์ต่าง ๆของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอยากให้ทุกคนร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยให้โครงการต่าง ๆ ยังดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง ท่านจึงได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการในการก่อตั้งมูลนิธิฯ ขึ้น โดยมี พณฯ ท่าน ดร.ถนัด คอมัน, คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย, คุณสังวรณ์ ไกรฤกษ์ และคุณหญิง ขนิษฐา วิเชียรเจริญ เข้าร่วมคณะกรรมการร่างวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิฯ นี้ด้วย

ตราพระราชทานของมูลนิธิฯ ได้อัญเชิญอักษรย่อของพระนามอยู่ใจกลางของดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคล และมีชื่อของมูลนิธิฯ ที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจารึกอยู่ใต้ตราพระราชทาน

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ ได้จดทะเบียนขออนุมัติเป็นมูลนิธิฯ กับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2523 โดยมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ เลขที่ 195 ถนนพญาไท

2522

พณฯ ท่าน ดร.ถนัด คอมัน เป็นองค์ประธานในการจัดงานเฉลืิมแลองวันคล้ายวันประสูติครบ 80 ปี ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พณฯท่าน ดร.ถนัด คอมัน จึงได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน

how to help

You can make a big difference to the world. Read here why your contribution counts.