Previous
Next

โครงการเพื่อสังคม

องค์กรเพื่อสังคมที่เราให้การสนับสนุน

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

มูลนิธิฯ จดทะเบียนภายใต้พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี พ.ศ. 2498 ปัจจุบันมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ที่ดำเนินงานช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการ และ มีโรงเรียนศรีสังวาลย์ เพื่อให้การศึกษาคนพิการ อยู่ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เว็บไซต์มูลนิธิฯ    http://www.fwc1954.org/

มูลนิธิสนับสนุนครอบครัวตำรวจตระเวนชายแดน

แต่เดิมหน่วยตำรวจตระเวนชายแดนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2494 โดยการริเริ่มของสำนักข่าวกรองกลางแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งตำรวจตระเวนชายแดน มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องชายแดนไทย ระหว่างลาว, พม่า, กัมพูชา, เวียดนาม และมาเลเซีย รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนเหล่านั้น

ในปี พ.ศ.2507 หลังจากการเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดเชียงใหม่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงได้พบว่า ในชุมชน ที่หน่วยตำรวจประจำการอยู่ไม่มีเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค เครื่องมือทางการแพทย์  สาธารณูปโภค และ การให้การศีกษาแก่เด็กอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

สมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี ทรงขอการสนับสนุนจากพระสหายอย่าง  คุณหญิงเบตตี้ ดูเมน และได้รับการสนับสนุนจากคุณหญิงอัลมา ลิงค์ และ มิสเตอร์เฮอร์เบิร์ต ลิงค์ ร่วมเดินทางไปเยี่ยมหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อช่วยกันสร้างโรงเรียนให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน

ในปี พ.ศ.2510 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์และรวบรวมเงินบริจาคจากมูลนิธิฯ เป็นจำนวน 1,200,000 บาท เพื่อให้การช่วยเหลือมูลนิธิสนับสนุนครอบครัวตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสวัสดิการของครอบครัวตำรวจตระเวนชายแดนให้ดีขึ้น  และเพื่อเป็นการตอบแทนเหล่าทหารกล้าในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักหน่วงเพื่อปกป้องรักษาอาณาเขตดินแดนไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม   http://www.bpp.go.th/

มูลนิธิโรคเรื้อน จังหวัดลำปาง

มูลนิธิโรคเรื้อน จังหวัดลำปาง คือ 1 ใน 3 ของบ้านโรคเรื้อนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 ซึ่งมูลนิธิโรคเรื้อน (มูลนิธิชีวิตใหม่) ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรเหตุการณ์ต่าง ๆ ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระราชหฤทัย ทรงใช้เวลาและตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ผู้ด้อยโอกาส ทั้งยังทรงให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่มูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสด็จสวรรคต

ปัจจุบันบ้านโรคเรื้อน ในจังหวัดลำปาง มีมากกว่า 140 ครอบครัว ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิฯ พวกเขามีรายได้พิเศษจากผลผลิตทางการเกษตรบนที่ดินที่ได้รับการบริจาคมา และจากการรับจ้างอื่น ๆ อีก

มูลนิธิชีวิตใหม่

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 โดย มร.โรเบิร์ต เอ็มวูลฟ์ – อาสาสมัครชาวอเมริกัน ผู้ซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยและพบพื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เขาจึงมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาเยียวยาผู้ป่วยโรคเรื้อนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ที่หายป่วยจากโรคเรื้อนแล้ว โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน เพื่อให้มีการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวภายในชุมชนอย่างปกติสุข ทั้งยังช่วยระดุมเงินทุนสนับสนุนจาก United States Overseas Mission [U.S.O.M.] มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งศูนย์บำบัดแห่งแรกขึ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และอีกสองศูนย์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง

ปัจจุบันมูลนิธิฯ ยังคงดำเนินการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนและช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขา แต่ด้วยวิทยาการทางการแพทย์และการดูแลรักษาที่ดีขึ้น จึงทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนมีจำนวนลดลง

เว็บไซต์มูลนิธิฯ   https://www.nlfcm.org/

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในปี พ.ศ.2505 เกิดพายุดีเปรสชันเขตร้อนทางภาคใต้ของประเทศไทย พายุลูกนี้รุนแรงมากจนสร้างความเสียหายให้กับ 12 จังหวัดทางภาคใต้ ทั้งระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ใช้การไม่ได้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือเป็นอันมาก แต่การเข้าช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากน้ำท่วมและการคมนาคมถูกตัดขาด

หลังจากที่พายุผ่านพ้นไปแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงยื่นพระหัตถ์เข้าประทานความช่วยเหลือและจัดการเรื่องระบบกระจายเสียงของรัฐบาลเพื่อระดมทุนหาเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น ได้รับเงินสดจากการบริจาคถึง 11 ล้านบาท พร้อมด้วยของบริจาคที่จำเป็นที่มีมูลค่าโดยประมาณอีก 5 ล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนและประทานสิ่งของไปยังทุกจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน,  เพื่อช่วยสร้าง ซ่อมแซมบ้านเรือนที่สูญหายและถูกทำลาย รวมถึงโรงเรียนอีก 12 แห่งใน 6 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

เหตุการณ์ดังกล่าวจึงนำไปสู่การจัดตั้งมูลนิธิฯ เพื่อช่วยระดมทุนให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่สูญเสียบิดามารดาจากภัยพิบัติ ทั้งยังให้การสนับสนุนโรงเรียนอีก 68 แห่งทั่วประเทศไทยภายใต้โครงการของมูลนิธิฯ

เว็บไซต์มูลนิธิฯ  https://www.rajaprajanugroh.org/

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ดำเนินงานภายใต้หลักการเดียวกันกับมูลนิธิลีโอนาร์ด เชสเชียร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี พ.ศ.2491 โดยเป้าหมายหลักคือการจัดหาที่พักที่ปลอดภัยสำหรับคนพิการ

ในประเทศไทยมีบ้านพักแก่ผู้พิการ จำนวน 5 หลัง ซึ่ง 2 ใน 5 นั้น สร้างขึ้นโดยคุณหญิงอัลมา ลิงค์ และมิสเตอร์เฮอร์เบิร์ต ลิงค์ โดยส่วนหนึ่งได้รับเงินจากผู้บริจาค บ้านหลังแรกตั้งอยู่ที่อำเภอรังสิต หรือที่รู้จักกันในนาม “บ้านทองพูล” สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2513 อาคารหลังแรกใช้ชื่อว่า “อาคารเฮอร์เบิร์ต – คุณหญิงอัลมา ลิงค์” และอาคารหลังที่สอง คือ  “อาคาร สมเด็จย่า90” เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จย่าเนื่องในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ 90 พรรษา

บ้านพักคนพิการแห่งที่สอง สร้างขึ้นที่อำเภอชะอำ โดยคุณหญิงอัลม่า ลิงค์ และมิสเตอร์เฮอร์เบิร์ต ลิงค์ ยังคงช่วยระดมทุนในการก่อสร้างเหมือนที่ผ่านมา

ปัจจุบันสำนักงานของมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ตั้งอยู่ในอาคารอัลม่า ลิงค์

เว็บไซต์มูลนิธิฯ   http://www.siriwattanacheshire.com/TH/product/thongpoon_home_rangsit_.html

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

สมาคมฯ เริ่มก่อตั้งแต่ปี   ซึ่งเป็นบ้านพักฉุกเฉินและที่พักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่ประสบปัญหาครอบครัว ท้องเมื่อไม่พร้อม ถูกข่มขืน ติดเชื้อ HIV/AIDS สามีทิ้งหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจ ฯลฯ โดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ ใช้หลักการสังคมสงเคราะห์และกระบวนการจัดกลุ่มบำบัดทางจิต เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ปกติสุข ทั้งนี้ ในแต่ละวันมีผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนพักอาศัยประมาณ 150 – 200 คนต่อวัน ปัจจุบันสถิติสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินเกินกว่า 50,000 คนแล้ว

เว็บไซต์มูลนิธิฯ      http://www.apsw-thailand.org/

ประว้ติความเป็นมา

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี